Umowa a plagiat

Maj 17th, 2010

Każdy autor podpisujący umowę z Wydawnictwem Złote Myśli – podpisuje oświadczenie, iż jest autorem dzieła i ponosi całą odpowiedzialność za tę kwestię.

Oto jak brzmią punkty umowy dot. tego oświadczenia:

“Autor oświadcza, iż Utwór (tak w całości jak i w części) jest Utworem oryginalnym, nie stanowi kopii ani łudząco podobnej kreacji, nie zawiera także zapożyczeń z innego dzieła mogących naruszać prawa osób trzecich oraz jest wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów drukiem oraz w formie zapisu magnetycznego (e-booka i audio-booka). W przypadku wykorzystania materiałów osób trzecich (rysunki, wykresy itp.) Autor oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystywania tych materiałów w swoim Utworze i ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie tych materiałów w swoim Utworze.

W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk handlowych lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do Utworu (w całości, w części, w stosunku do materiałów osób trzecich). Autor poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego oraz inne niezbędne do zwolnienia Wydawcy z odpowiedzialności. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawiśnięcia sporu Autor przystąpi do sporu jako interwenient uboczny po stronie Wydawcy, a w przypadku przewidzianym w Kodeksie Postępowania Cywilnego wejdzie na miejsce pozwanego Wydawcy zwalniając Wydawcę z odpowiedzialności oraz ponosząc wszelkie koszty związane z tym zwolnieniem. “

Oznacza to, że:

1) Autor oświadcza, że jego utwór nie jest plagiatem.

2) Jeśli okaże się, że autor oświadczył nieprawdę w punkcie – Autor ponosi za to pełną odpowiedzialność i pokrywa wszelkie ewentualne koszty, także sądowe (jeśli takie powstaną).

Kategorie: Prawo autorskie

Tagi: Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Feed

http://autor.zlotemysli.pl / Umowa a plagiat